Back to top

Hirdetmény

A GTH Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. 1. em. 8.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046488; továbbiakban a „Társaság”) az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A Társaság a 2018. március 20. napján meghozott 1/2018.03.20. számú alapítói határozatával a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a teljes alaptőkéjét képező 3.303.500.000,- Ft, azaz hárommilliárd-háromszázhárommillió-ötszázezer forint, 330.350 db egyenként 10.000,- Ft azaz tízezer- Ft, forint névértékű, dematerializált törzsrészvényének nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról döntött.

A részvénysorozat átalakításával a Társaság alaptőkéje nem változik. Az átalakítás a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

Az átalakítási folyamat megkezdésének időpontja: 2018. március 20.

Az átalakítási folyamat 90 napnál hosszabb nem lehet.

Az átalakítási folyamat lezárásának legkésőbbi időpontja: 2018. június 18.

Az átalakítás időpontja, amely a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításának napja: A nyomdai részvények előállításának befejezése és a szükséges MNB engedélyeztetés lezárását követően, a központi értéktárral egyeztetett időpont. Az átalakítás pontos napjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesítést kapnak a Társaság részvényesei.

A nyomdai úton előállított részvény átvételének helye: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. 1. em. 8. (a Társaság székhelye)

A Társaság felhívja a részvényese figyelmét arra, hogy:

  • Amennyiben a részvényes a nyomdai úton előállított részvényt továbbra is az értékpapír letéti számláján kívánja nyilvántartani, úgy legkésőbb az átalakítás napjáig köteles bejelenteni a kibocsátó felé letétkezelőjét, amely alapján a kibocsátó a részvényt a letétkezelő részére köteles átadni.
  • Az átalakítás napján a kibocsátó nyilatkozik a központi értéktár felé arról, hogy a dematerializált részvény mennyiségének megfelelő számú nyomdai úton előállított részvényt előállította. Az átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított dematerializált részvénysorozatot érvénytelenné nyilvánítja. Az átalakítás napján - a központi értéktár értesítése alapján - a számlavezető törli az általa vezetett értékpapírszámláról a dematerializált részvényt. Ezt követően a központi értéktár a dematerializált részvényt a központi értékpapírszámláról törli, és ezzel egyidejűleg a dematerializált részvényről kiállított és a központi értéktárnál letétbe helyezett okiratot érvényteleníti.
  • Az átalakítás napján jogosult először a részvényes a nyomdai úton előállított részvény átvételére, illetve az átalakítás napjától a nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgyát képezheti.
  • Az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a részvényes által át nem vett nyomdai úton előállított részvényeket a letétkezelő köteles megőrizni és nyilvántartani azzal, hogy a nyomdai úton előállított részvények jogosultjának a dematerializált részvény utolsó jogosultját kell tekinteni.
  • Az átalakítás során be nem azonosított részvényes dematerializált részvénye helyébe lépő nyomdai úton előállított részvényt a kibocsátó az átalakítástól számított hat hónapon belül - befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével - értékesíti. Az értékesítés névértéken történik a Társaság más részvényesei részére. A részvények ellenértékének kifizetése az átalakítástól számított hat hónap utolsó napján történik meg. Az értékesítés eredménytelensége esetén a kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen leszállítja az alaptőkét.
  • A be nem azonosított részvényes utólag követelheti a dematerializált részvény helyébe lépett nyomdai úton előállított részvény kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, akkor a nyomdai úton előállított részvény ellenértékét. Az értékesített nyomdai úton előállított részvény ellenértékének összegét a jogosult jelentkezéséig a kibocsátó hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. Az átalakítási folyamatot követően beazonosított részvényes az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. A részvény kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.


A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.